در سال به گزارش روابط عمومي بانك صنعت و معدن ، اين بانك با توجه به سياست هاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور و ضوابط و آئين نامه هاي مرتبط در خصوص هزينه هاي به كارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي نرخ حق الوكاله به كارگيري سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت

1392 را يك درصد تعيين كرد.
يادآور مي شود نرخ حق الوكاله اين بانك در سال 1391 نيز يك درصد اعلام شده بود.

تاریخ انتشار: ٢٥ / ٠٢ / ٩٢


گروه دورانV6.0.4.0