در سفر رياست جمهوري و وزير صنعت، معدن و تجارت به استان فارس به انجام رسيد؛ بازدید از طرح های تأمین مالی شده از سوی بانك صنعت و معدن  جديد!
در سفر نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير جهاد و کشاورزی به استان بوشهر به انجام رسيد؛ بازدید از طرح های تأمین مالی شده از سوی بانك صنعت و معدن 
در سفر وزير صنعت، معدن و تجارت به استان كهگيلويه و بويراحمد به انجام رسيد؛ بازدید از طرح های تأمین مالی شده از سوی بانك صنعت و معدن 
صفحه1از41234.بعدي.برو

گروه دورانV6.0.4.0