حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت در شعب بانک به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی و به‌موجب قرارداد فیمابین بانک و متقاضی افتتاح می‌گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می‌دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا‌ به‌طور مشاع به‌کار گرفته و منافع حاصله را طبق آیین‌نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده‌گذار به تناسب مبلغ و مدت پس ازکسر حق‌الوکاله پرداخت نماید.

ضوابط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت

 • افتتاح حساب با هر نوع ابزار برداشتی منوط به عدم سابقه چک برگشتی می باشد.
 • هرشخص حقیقی که دارای اهلیت قانونی (حق استیفاء) باشد می‌تواند به‌نام خود یا افراد تحت وکالت, ولایت و قیومیت, حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت افتتاح نماید
 • اشخاص حقوقی به‌موجب مدارک قانونی و به شرط پیش‌بینی در اساسنامه و شرکتنامه (برای شرکت‌هایی که شرکتنامه دارند) که مستلزم ارائه شرکتنامه, اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا مؤسسه در آن درج گردیده باشد, می‌توانند حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت افتتاح نمایند.
 • بانک می بایست برای ارائه هرگونه تسهیلات/ اعتبارات و خدمات به مشتریان، شناسه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و کد پستی آنها را با استفاده از "سامانه احراز هویت اشخاص (ساها)" احراز نماید.
 • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و محاسبه سود متعلقه ده میلیون ریال است.
 • افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ٣، ٦ و ٩ ماهه با ارائه برگه (ورقه ) به دارندگان آن بلا مانع است.
 • سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، به‌هنگام سررسید در صورت عدم دریافت دستورکتبی از سوی سپرده‌گذار برای دوره‌های بعدی تمدید می‌گردد.
 • درصورت فوت صاحب حساب, موجودی سپرده و سهم و منافع متعلقه در قبال ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث که شماره و مانده حساب در آن ذکر شده باشد به قدرالسهم به وراث قانونی او پرداخت خواهد شد.
 • سهم سود این سپرده‌ها بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه و هرماه به‌صورت علی‌الحساب و حسب نرخ سود مقرره نقداً پرداخت و یا به حسابی که سپرده‌گذار معرفی نموده است واریز خواهدشد. تسویه حساب نهایی با سرمایه‌گذار پس از سررسید سپرده به‌عمل خواهدآمد.
 • در صورت فسخ انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، قبل از موعد سررسید توسط سپرده‌گذار، شعبه مکلف به احتساب سود علی الحساب روز اول افتتاح حساب سپرده های بلندمدت و پرداخت آن به سپرده گذاران ذیربط می‌باشد. ضمناً شعبه موظف است در خصوص نرخ سود علی الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد را ملاک تسویه قرار دهد (تکمیل فرم درخواست فسخ قرارداد و انتقال به غیر).
 • افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت برای اتباع بیگانه دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر بلامانع می‌باشد.
 • در صورت تمایل قبل از سررسید, صاحب یا صاحبان حساب یا نماینده قانونی آنها با ارائه گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به یکی از شعب بانک و تنظیم سند, می‌توانند تقاضای برداشت بخشی از وجوه و یا انتقال تمام و یا بخشی از آن‌را به غیر نمایند. برداشت از حساب, در کلیه شعب بانک رایگان می‌باشد.
 • بانک مکلف است ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صاحب حساب، شماره و میزان مانده حساب متوفی را به اداره امور مالیاتی محل اعلام نماید. بانک فقط موجودی حساب را درقبال ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث دایر بر اینکه در اظهار نامه مالیاتی، شماره و مانده حساب متوفی ذکر شده باشد به وراث قانونی او پرداخت خواهد کرد.
 • ذینفع موظف است فقدان یا سرقت گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت را در اسرع وقت به اطلاع شعبه ذیربط برساند، در این‌ صورت متقاضی می‌بایست "فرم اعلام ففدان برگ گواهی سپرده گذاری مدت‌داررا تکمیل نماید.
 • مدارک موردنیاز: 
 • الف) اصل شناسنامه یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا کارت شناسایی ملی معتبر به‌همراه تصویر آن برای اشخاص حقیقی(فرم درخواست صدور گواهی استعلام حساب اشخاص حقیقی)
 • ب) اساسنامه و آخرین آگهی معتبر ثبت شرکت حاوی اسامی مدیران دارای حق امضاء در روزنامه رسمی کشور به‌همراه تصویرآن برای اشخاص حقوقی(فرم درخواست صدور گواهی استعلام حساب اشخاص حقوقی).
 • ج) تصویر قیم‌نامه، وکالتنامه در صورت لزوم و برای اتباع خارجی کارت هویت ذیربط یا گذرنامه معتبر و تطبیق با اصل مدارک مزبور توسط متصدی امور بانکی و تأیید آنها.

گروه دورانV6.0.4.0