دوران

لطفا صبر کنید ...

حسین مهری

مدیر عامل و عضو هيأت مدیره

حسین مهری

مدیر عامل و عضو هيأت مدیره

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : cmd@bim.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

اصغر پاک طینت

عضو موظف هیئت مدیره

اصغر پاک طینت

عضو موظف هیئت مدیره

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : paktinat@bim.ir

حسین عسگری

عضو موظف هیئت مدیره

حسین عسگری

عضو موظف هیئت مدیره

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : asgari@bim.ir

علی موحد نژاد

عضو موظف هیئت مدیره

علی موحد نژاد

عضو موظف هیئت مدیره

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : movahednezhad@bim.ir

علی خورسندیان

عضو موظف هیئت مدیره

علی خورسندیان

عضو موظف هیئت مدیره

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : khorsanban@bim.ir

گروه دورانV6.0.4.0