صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٩٤
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٩٤/١٢/٢٩ بدهی ها ١٣٩٤/١٢/٢٩
نقد ٣٥٦,١٥٠,٤٣٠,٥٩٢ بدهی به بانک مرکزی ٧٩,٦٣٦,٠١٥,٤٣٣,٠١٩
مطالبات از بانک مرکزی ٣,٤٧٣,٣٨٥,٨٦٨,٨٠٧ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ١٧,٣٥٣,٥٥٢,٠٥٦,٤٨٢
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ١٦,١٧١,٩٥٢,٠٢٦,٨٣٢ سپرده های دیداری ٢٧,٨٤٢,٠٨٩,٠٦٦,٠٥٤
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٦٣٣,٤٣٧,٠٥٧,٤٠٣ سپرده های پس انداز و مشابه ١,٧٣٩,٦٠٧,٣٣٨,٣٢٧
تسهیلات اعطایی ومطالبات از بخش غیردولتی ٢٤٩,٩٤٥,٢٢١,٠٣٩,٩٧٢ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٤٢,١١٥,٧٠٠,٦٤٢,٨٤٣
سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها ١٩,٤٤٤,٨٦٢,٥٤٨,٣٦٥ سایر سپرده ها ٢,٧١١,٩٤٦,٧٥٣,٧٨٥
دارایی‌های ثابت مشهود ٨,٢٩٤,٥٣٥,٥٤٣,٤٠٨ ذخایر و سایر بدهیها ٩٢,٧٩١,٤١٨,٩٦٣,٦١٢
سایر دارایی‌ها ١٣,٠٢٥,٨٣٥,١٣٥,٩٨١
اقلام در راه ٦٠,٨٥٦,٩٠٨,٢٥٥
جمع بدهیها ٢٦٤,١٩٠,٣٣٠,٢٥٤,١٢٢
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ٢٦,٧٩١,٤٢٨,١٦٧,١٢٦
اندوخته قانونی ٢,٤٠٩,٢٧٠,٣٨٠,٨٤٧
سایر اندوخته ها ١٧,٣٧٥,٨٠٧,٧٧١,٠٤٨
مانده سود (زیان) انباشته ٦٣٩,٣٩٩,٩٨٦,٤٧٢
جمع حقوق صاحبان سهام ٤٧,٢١٥,٩٠٦,٣٠٥,٤٩٣
جمع داراییها جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ٣١١,٤٠٦,٢٣٦,٥٥٩,٦١٥
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢٣٧,٩٧٦,٥٦٩,٠٩٤,٦٢٨ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٩,١٨٩,١١٠,٦٠١,١٥١ تعهدات بابت ضمانت نامه ها
طرف سایر تعهدات ١٠٠,٧٨١,٩٣٠,٠٦٦,٥٨٠ سایر تعهدات
وجوه اداره شده و موارد مشابه طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه ٨,٤٥٩,١٨٩,٢٤٤,٩٧٦
سود و زیان سال ١٣٩٣ ١٣٩٤/١٢/٢٩
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١١,٣٣٥,٥٦٦,٩١٠,٥٦٠
٢-سایر درآمدها ٢٧,٤٩٠,٢٤٩,٥٦٧
جمع در آمدهای مشاع ١١,٣٦٣,٠٥٧,١٦٠,١٢٧
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٢,٥٧٦,٢٩٤,٤١١,١٧٥)
کسری پرداختی به سپرده گذاران (٠)
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری (٠)
خالص سهم سود سپرده گذاران (٢,٥٧٦,٢٩٤,٤١١,١٧٥)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ٨,٧٨٦,٧٦٢,٧٤٨,٩٥٢
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٥,٨٤٧,٣٧٩,٥٣٧,٨٥٩
٢-کارمزد دریافتی ١,٤٦٩,٦٢٥,٨٦٢,٣٤٩
٣-سایر درآمدها ٣٦,٥٦٠,٨٨٧,٨٢١
جمع درآمد غیر مشاع ٤,٦٣٧,٨٤٦,٨١٣,٨٠٢
جمع درآمد بانک ١٣,٤٢٤,٦٠٩,٥٦٢,٧٥٤
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٥,٩١٧,٤٩٧,٨٩٧,٨٦٣
٢-کارمزد پرداختی ٤٩,٩١٥,٢٨٧,٠٨٩
٣-هزینه کل ٤,٨٣٤,٢٩٠,٣٥١,٩٥٩
٤- سایر هزینه ها -
جمع هزینه ها ١٠,٨٠١,٧٠٣,٥٣٦,٩١١
سود قبل از کسر مالیات ٢,٦٢٢,٩٠٦,٠٢٥,٨٤٣
کسر میشود : مالیات (٠)
سود خالص ٢,٦٢٢,٩٠٦,٠٢٥,٨٤٣