صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٩٣
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٩٣/١٢/٢٩ بدهی ها ١٣٩٣/١٢/٢٩
نقد ٣٤٤,٥٥٢,١٣٣,٣٨٧ بدهی به بانک مرکزی ٦٢,٤٧٠,٧٢٤,٥٢٤,٢٩٤
مطالبات از بانک مرکزی ٥,٤٨٨,٦٨٤,٣١٤,١٠٣ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٧,٣٧٩,٩٩١,٤٣٠,١٤٥
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ١٣,٤٦٤,١٩٣,٤٣٥,١٥٥ سپرده های دیداری ٢٦,٥٣١,٤٣٤,٨٠٨,٤٠٢
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ١,٦٦٢,٠٢٠,٩٠٩,٢٥٦ سپرده های پس انداز و مشابه ٩٦١,٣٢٠,١٢٤,٧٥٣
تسهیلات اعطایی ومطالبات از بخش غیردولتی ١٩٨,١٠٧,٢٣١,٧٨٤,٧٢٤ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٢١,٥٨٢,١٠٥,٣٤٥,٢٥٢
سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها ٤,٤٢٣,٤٤٦,٣٠٣,٤٧٥ سایر سپرده ها ٣,٥٨٧,٢٣٦,١٥٤,٣٧١
دارایی‌های ثابت مشهود ١,٤٩٦,٤٨٩,٣٩١,٧٣٥ ذخایر و سایر بدهیها ٨٥,٩٠٥,٧١١,٦١٧,٧١٠
سایر دارایی‌ها ١١,٣٧٠,٩١٠,٦١٩,٦٥٤
اقلام در راه ٢٢٠,٦٦٨,٠١٩,٦٤٥
جمع بدهیها ٢٠٨,٤١٨,٥٢٤,٠٠٤,٩٢٧
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ٢١,٧٧٦,٥٧٣,٦٧٢,٤٤٣
اندوخته قانونی ٢,٠٩٦,٤٠١,٩٠٧,٢٦٩
سایر اندوخته ها ٣,٤٢٣,٥٦٧,٤٨١,٢٣٢
مانده سود (زیان) انباشته ٨٦٣,١٢٩,٨٤٥,٢٦٣
جمع حقوق صاحبان سهام ٢٨,١٥٩,٦٧٢,٩٠٦,٢٠٧
جمع داراییها ٢٣٦,٥٧٨,١٩٦,٩١١,١٣٤ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ٢٣٦,٥٧٨,١٩٦,٩١١,١٣٤
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢٥٤,٨٣٦,٢٣٤,٦٦٧,٤٢٠ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢٥٤,٨٣٦,٢٣٤,٦٦٧,٤٢٠
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٧,٧٩٩,٩٣٢,٦٩٠,٣٤٢ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٧,٧٩٩,٩٣٢,٦٩٠,٣٤٢
طرف سایر تعهدات ١١٣,٧٦٨,٨٧٠,٦٤٣,٣٠٥ سایر تعهدات ١١٣,٧٦٨,٨٧٠,٦٤٣,٣٠٥
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٧,٧٤٦,٦٦٩,١٨٤,٩١٤ طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه ٧,٧٤٦,٦٦٩,١٨٤,٩١٤
سود و زیان سال ١٣٩٣ ١٣٩٣/١٢/٢٩
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٩,٨١٧,٨٣٤,٣١٨,٤٩١
٢-سایر درآمدها ٢٦,٢٥٤,٧٢٣,٢٦٣
جمع در آمدهای مشاع ٩,٨٤٤,٠٨٩,٠٤١,٧٥٤
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٢,٦٨٢,٧٧٢,٦٣٤,٩٤٣)
کسری پرداختی به سپرده گذاران (٠)
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری (٠)
خالص سهم سود سپرده گذاران (٢,٦٨٢,٧٧٢,٦٣٤,٩٤٣)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ٧,١٦١,٣١٦,٤٠٦,٨١١
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٥,٨٤٧,٣٧٩,٥٣٧,٨٥٩
٢-کارمزد دریافتی ١,٤٦٩,٦٢٥,٨٦٢,٣٤٩
٣-سایر درآمدها ٣٤,٦٤٨,١٥٥,٥٣١
جمع درآمد غیر مشاع ٧,٣٥١,٦٥٣,٥٥٥,٧٣٩
جمع درآمد بانک ١٤,٥١٢,٩٦٩,٩٦٢,٥٥٠
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٤,٢٨٢,٨٥٦,٤١٠,٤٥٦
٢-کارمزد پرداختی ٢٣,٠٥٦,٠٨١,٤٨٠
٣-هزینه کل ٨,١٧٩,٥٨٠,٤٢٢,٥١٨
٤- سایر هزینه ها -
جمع هزینه ها ١٢,٤٨٥,٤٩٢,٩١٤,٤٥٤
سود قبل از کسر مالیات ٢,٠٢٧,٤٧٧,٠٤٨,٠٩٦
کسر میشود : مالیات (٠)
سود خالص ٢,٠٢٧,٤٧٧,٠٤٨,٠٩٦