صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٨١
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٨١/١٢/٢٩ بدهی ها ١٣٨١/١٢/٢٩
نقد ٣,٧٦٩,٦٧٥,٣٦٤ بدهی به بانک مرکزی ٦٩٤,٣٥٤,٣٩١,١١٠
مطالبات از بانک مرکزی ٧٦٠,٤٥٤,٤٤٥,٠٠٢ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٤٧٨,٠٦٨,٣٢٧,١٨٨
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ٧٦٥,١٠٢,٥١٠,٦٨٢ سپرده های دیداری ١,٤٤٦,٤٥٨,٣٤٥,٥٧٧
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٢٦,٤٠١,٨٢٠,٢٨٦ سپرده های پس انداز و مشابه ٠
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ٢,٢٥٢,٨٤٠,٤١٥,٩٥٧ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٢٢,٥٧٥,٠٦٦,٤٩٣
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه ٠ سایر سپرده ها ٦٨,٤١٢,٦٦٣,٨١٧
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ١,٣١٤,٧٠٨,١٠٧,٢١٩ ذخایر و سایر بدهیها ٢,٤٥٤,٣٩٥,٣٦٣,١١٠
داراییهای ثابت ٤٠,٢٣١,٦٤٨,٥٩١ اقلام در راه ٩٤,٩٦٢,٢٢١,٣٨٥
سایر دارایی ها ٢,٦٠٧,١٤١,٨٤٢,٩٢٠ حقوق صاحبان سهام :   -
سرمایه ١,٦٣٧,٤٢٠,٧٩٩,٠٠٠
اندوخته ها ١٦٠,٧٠٧,٨١٥,٦٩٩
مانده سود (زیان) انباشته ٧١٣,٢٩٥,٤٧٢,٦٤٢
جمع داراییها ٧,٧٧٠,٦٥٠,٤٦٦,٠٢١ جمع بدهیها ٧,٧٧٠,٦٥٠,٤٦٦,٠٢١
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٧٨٨,٧٩٤,٣٣٨,٣١٥ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٧٨٨,٧٩٤,٣٣٨,٣١٥
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٤٧٧,٣٥١,٩١٢,١٢٣ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٤٧٧,٣٥١,٩١٢,١٢٣
طرف سایر تعهدات ٢٠٥,٧٤٣,٧١٨,٩٥٧ سایر تعهدات ٢٠٥,٧٤٣,٧١٨,٩٥٧
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٣,٠٧٧,١٦٠,٩٨٧,٠٨٤ طرفوجوه اداره شده ومواردمشابه ٣,٠٧٧,١٦٠,٩٨٧,٠٨٤
حسابهای انتظامی ٨,٥٠٨,٧٥٨,٤٣٨,٩٤٩ طرف حسابهای انتظامی ٨,٥٠٨,٧٥٨,٤٣٨,٩٤٩
سود و زیان سال ١٣٨١ ١٣٨١/١٢/٢٩
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٦٠٤,٨٠٧,٤٦٤,٨٤٢
٢-سایر درآمدها ٢,٣٠٧,٨٨٣,٣٥٣
جمع در آمدهای مشاع ٦٠٧,١١٥,٣٤٨,١٩٥
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران -٦,٥٧٠,٦٠٣,٥٨٨
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران -٦,٥٧٠,٦٠٣,٥٨٨
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ٦٠٠,٥٤٤,٧٤٤,٦٠٧
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٤٧,١٠٥,٢٦٣,٩٥٩
٢-کارمزد دریافتی ١٧,٣٧٨,١٩٠,٠٦٨
٣-سایر درآمدها ١٥٩,٨٠٤,٢٧٢,١٤٤
جمع درآمد غیر مشاع ٢٢٤,٢٨٧,٧٢٦,١٧١
جمع درآمد بانک ٨٢٤,٨٣٢,٤٧٠,٧٧٨
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٦,٠٣٨,٠٤٢,٢٤٢
٢-کارمزد پرداختی ١٥١,٠٨٦,٠٢١
٣-هزینه کل ١٠٩,٧٦٦,٥٦٩,٠٢٦
٤- سایر هزینه ها ٧٥,٠٥١,٦٢٤,٣٨٢
جمع هزینه ها ١٩١,٠٠٧,٣٢١,٦٧١
سود قبل از کسر مالیات ٦٣٣,٨٢٥,١٤٩,١٠٧
کسر میشود : مالیات -٤٤,٢٠١,٣٨٤,٤٠٥
سود پس از کسر مالیات ٥٨٩,٦٢٣,٧٦٤,٧٠٢