صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٨٢
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٨٢/١٢/٢٩ بدهی ها ١٣٨٢/١٢/٢٩
نقد ٤,٢٩٣,٣٢٥,٣٧٥ بدهی به بانک مرکزی ٨٢٤,٧٧٩,١٩١,٥٢٨
مطالبات از بانک مرکزی ٢٥٨,٢٥٥,٠٣٨,١١٧ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٩٢٧,٢٣٣,١٨٢,٥٣٨
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ٧٨١,٦٦٣,٠٩٦,٦٠٨ سپرده های دیداری ١,٠٢٩,٤٢٨,٠٤٥,٥٦٥
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٢٨,١٠٦,٧٧١,٣٦٥ سپرده های پس انداز و مشابه ٤١٨,١٣٢,٥٠٠
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ٣,٣٢٠,٦٠٢,٧٠٣,١٥٥ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ١٧٦,٩٦٢,٧١٧,٧٨٥
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه - سایر سپرده ها ٣٢٨,٩١٨,٥٥٤,٢٢٧
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٢,٢٩٣,٩٣٤,٩٦٩,١٦٥ ذخایر و سایر بدهیها ٣,٩٧٠,٥٨٦,٦٣٦,٨٦٣
داراییهای ثابت ٣١٣,٠٠٨,٤٨٩,٥٥٦ اقلام در راه ٠
سایر دارایی ها ٢,٩١١,٧٤٥,٤٦٤,٥٣٩ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ٤١,٦٦٩,٧١٣,٩٢٥ سرمایه ١,٦٣٧,٤٢٠,٧٩٩,٠٠٠
اندوخته ها ٣٢٤,٨٤٤,٢٦٥,٠٣٩
مانده سود (زیان) انباشته ٧٣٢,٦٨٨,٠٤٦,٧٦٠
جمع داراییها ٩,٩٥٣,٢٧٩,٥٧١,٨٠٥ جمع بدهیها ٩,٩٥٣,٢٧٩,٥٧١,٨٠٥
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢,٧٩٩,٨٣٦,٥٣٤,٦٣٥ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢,٧٩٩,٨٣٦,٥٣٤,٦٣٥
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٧٧٤,٠٧٠,٢٧٨,٥٩١ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٧٧٤,٠٧٠,٢٧٨,٥٩١
طرف سایر تعهدات ١١٨,٦٨٧,٣٠٤,٤٥٤ سایر تعهدات ١١٨,٦٨٧,٣٠٤,٤٥٤
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٣,٩٦٥,٩٧٦,٤٣٤,٠١٨ طرفوجوه اداره شده ومواردمشابه ٣,٩٦٥,٩٧٦,٤٣٤,٠١٨
حسابهای انتظامی ١٥,٠٩٦,١٨١,٩٢٩,٤٦٥ طرف حسابهای انتظامی ١٥,٠٩٦,١٨١,٩٢٩,٤٦٥
سود و زیان سال ١٣٨٢ ١٣٨٢/١٢/٢٩
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,١٥٠,١٥٤,٤٠٦,٧٥٥
٢-سایر درآمدها ٩٢٧,٩٢٢,٤٩٦
جمع در آمدهای مشاع ١,١٥١,٠٨٢,٣٢٩,٢٥١
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران -١١,٧٨٧,٦٥٤,٢٧٩
کسری پرداختی به سپرده گذاران -٤,٤٩٩,٤٠١,٦١٢
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران -١٦,٢٨٧,٠٥٥,٨٩١
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ١,١٣٤,٧٩٥,٢٧٣,٣٦٠
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٦٩,٨٢٧,٠٣٥,٢٣٠
٢-کارمزد دریافتی ٣٦,٤٠٠,٦٢٣,٣٢٣
٣-سایر درآمدها ٢٤١,٥٦٥,٨٦٧,١٠١
جمع درآمد غیر مشاع ٣٤٧,٧٩٣,٥٢٥,٦٥٤
جمع درآمد بانک ١,٤٨٢,٥٨٨,٧٩٩,٠١٤
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ١,٠٢٥,٤٧٢,٥٢١
٢-کارمزد پرداختی ٦٩١,٦١٤,٦٧٨
٣-هزینه کل ١٣٢,٢٣١,٨٥٦,٣٣٣
٤- سایر هزینه ها ١٤٨,٦٤٨,٣٦٣,٧٤٤
جمع هزینه ها ٢٨٢,٥٩٧,٣٠٧,٢٧٦
سود قبل از کسر مالیات ١,١٩٩,٩٩١,٤٩١,٧٣٨
کسر میشود : مالیات ٤٩,١٢١,٥٦٩,٦٠٠-
کسر می شود : سود دولت مندرج در بودجه ٣٢٨,٢٧٢,٨٩٨,٦٨٠-
سود خالص ٨٢٢,٥٩٧,٠٢٣,٤٥٨