صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٨٣
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٨٣/١٢/٣٠ بدهی ها ١٣٨٣/١٢/٣٠
نقد ١٢,٣٥٧,٤١٢,٧١٧ بدهی به بانک مرکزی ١,٠٩٩,٧٤٨,٦٨٨,١٤١
مطالبات از بانک مرکزی ٤٢٨,٧١٢,١٣٦,٢٨٦ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٧٤١,٤١٩,٣٤٥,٨٤٩
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ١,٢٣٨,٤٩٤,٠١٤,١٥٧ سپرده های دیداری ٢,٤٢٩,٦٤٦,٩٥٠,٠٩٢
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٧١٣,٨١٤,٧١٩,٥٧٠ سپرده های پس انداز و مشابه ١٥,٨٨٣,٤٧٩,٨١٤
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ٨,١٥٥,١٢٠,٢٩٨,١٥٦ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ١٨٧,١٥٥,٥٥٠,٨٢٩
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه - سایر سپرده ها ١,٣٦٤,٣١٨,١٤٠,٩٧٧
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٢,٣٩٦,٨٣٩,٣٣٤,٧٢١ ذخایر و سایر بدهیها ٥,١٧٣,٨٩٥,٠١٩,٠٨٧
داراییهای ثابت ١,٢٢٧,٣٦١,٩٠٩,٤١٥ اقلام در راه ٠
سایر دارایی ها ٤,٥٤٩,٨٢٧,٢١٤,٧٦٧ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ١٩,٩٣١,٢٢٦,٨٦٢ سرمایه ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
اندوخته ها ١,١٩٦,١٨٥,٢٥٣,٣٤٩
مانده سود (زیان) انباشته ١,٥٣٤,٢٠٥,٨٣٨,٥١٣
جمع داراییها ١٨,٧٤٢,٤٥٨,٢٦٦,٦٥١ جمع بدهیها ١٨,٧٤٢,٤٥٨,٢٦٦,٦٥١
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٩,٩٠٥,٨٢٨,٤٢٣,٠٤٠ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٩,٩٠٥,٨٢٨,٤٢٣,٠٤٠
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ١,٣٥٧,٨٨٥,٩٥٩,١٠٩ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ١,٣٥٧,٨٨٥,٩٥٩,١٠٩
طرف سایر تعهدات ٨٠٨,٩٦٧,٥٣٦,٥٤٥ سایر تعهدات ٨٠٨,٩٦٧,٥٣٦,٥٤٥
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٤,٧٤٢,١١٢,١١٨,٢٤٦ طرفوجوه اداره شده ومواردمشابه ٤,٧٤٢,١١٢,١١٨,٢٤٦
حسابهای انتظامی ٣٣,٧١٢,٠٥١,١٨٦,٧٣٩ طرف حسابهای انتظامی ٣٣,٧١٢,٠٥١,١٨٦,٧٣٩
سود و زیان سال ١٣٨٣ ١٣٨٣/١٢/٣٠
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,٦٢٨,٧٥٨,٠٧٦,٧٦٩
٢-سایر درآمدها ١,٥٣٦,٧٤٢,٠٩٣
جمع در آمدهای مشاع ١,٦٣٠,٢٩٤,٨١٨,٨٦٢
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران -١٦,٧١٨,١٤٦,٧٤٨
کسری پرداختی به سپرده گذاران -١١,٢٢٣,١٠٩,٦٢٤
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران -٢٧,٩٤١,٢٥٦,٣٧٢
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ١,٦٠٢,٣٥٣,٥٦٢,٤٩٠
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١٩٨,٠٧٣,٩٤١,١٩٤
٢-کارمزد دریافتی ١٢٤,٣٧٠,٩٦٥,٣٤٤
٣-سایر درآمدها ١٦١,٣٠٢,٨٦٣,٢٧٧
جمع درآمد غیر مشاع ٤٨٣,٧٤٧,٧٦٩,٨١٥
جمع درآمد بانک ٢,٠٨٦,١٠١,٣٣٢,٣٠٥
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٩٠,٥٩٧,٤٧١,٠١٨
٢-کارمزد پرداختی ٧,٣٢٢,٦٤٧,٦٧٧
٣-هزینه کل ٥٣٥,٥٤١,٤٢٩,٥٨٣
٤- سایر هزینه ها ١٥٨,٢٠١,٤٨٧,٩٦٠
جمع هزینه ها ٧٩١,٦٦٣,٠٣٦,٢٣٨
سود قبل از کسر مالیات ١,٢٩٤,٤٣٨,٢٩٦,٠٦٧
کسر میشود : مالیات ٨٩,٦٩٣,٣٦٩,٥٦١-
کسر می شود : سود دولت مندرج در بودجه ٣٩٧,٧٣٨,٦٣١,٧٣٣-
سود خالص ٨٠٧,٠٠٦,٢٩٤,٧٧٣