صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٨٤
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٨٤/١٢/٢٩ بدهی ها ١٣٨٤/١٢/٢٩
نقد ١٩,٧٩١,٠٣٥,٩٨٨ بدهی به بانک مرکزی ٧٩١,٨٤١,٩١٤,٢٥٠
مطالبات از بانک مرکزی ٤٢٢,٩٠١,٧٨٣,٦٥٨ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٨٠٣,٥٥٣,٨٨٨,٥٣٣
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ١,٠٧٠,٥١٧,٤٧٤,٨٤٢ سپرده های دیداری ٣,١٤٧,٧٦٢,١٦٤,٤٧٢
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٣,٨٤٠,٨٢٥,٣١١,٣٣١ سپرده های پس انداز و مشابه ٢١,٥٠٠,٢٠٠,٢٣٦
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ١٣,٧٧١,٨٦٤,١٥١,١٨٧ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ١,٥٦٧,٤٣٦,٥٧٥,٧٣٦
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه - سایر سپرده ها ١,٥٧٧,٣٦٣,٠٤٦,٣٠٦
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٢,٤٢٨,٣٧٩,١٣٦,٤٦٥ ذخایر و سایر بدهیها ١٢,٠٧٤,٧٦٦,٢٧٧,٦٥٨
داراییهای ثابت ١,١٧٨,١٩٧,٥٨٧,٠٥٦ اقلام در راه ١٣٨,٩٠٤,٩٤٤,١٧٠
سایر دارایی ها ٥,٧٤٣,٥٦٢,٥٨٥,٧٢٧ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ٠ سرمایه ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
اندوخته ها ١,٣٥١,٨١٤,٩٩٤,١٠٧
مانده سود (زیان) انباشته ٢,٠٠١,٠٩٥,٠٦٠,٧٨٦
جمع داراییها ٢٨,٤٧٦,٠٣٩,٠٦٦,٢٥٤ جمع بدهیها ٢٨,٤٧٦,٠٣٩,٠٦٦,٢٥٤
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ١٠,٣٣٨,٩٣٢,٢٧٨,٨٨٩ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ١٠,٣٣٨,٩٣٢,٢٧٨,٨٨٩
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٢,٢٤٤,٨١٠,٦٤٢,٤٤٢ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٢,٢٤٤,٨١٠,٦٤٢,٤٤٢
طرف سایر تعهدات ٩٦٧,٣٧٤,١٥١,٠٨١ سایر تعهدات ٩٦٧,٣٧٤,١٥١,٠٨١
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٥,٠٧٧,٠٥٨,١٨١,٤٥٦ طرفوجوه اداره شده ومواردمشابه ٥,٠٧٧,٠٥٨,١٨١,٤٥٦
حسابهای انتظامی ٤٧,٤٣٤,٢١٥,٥٤٦,٤٥٩ طرف حسابهای انتظامی ٤٧,٤٣٤,٢١٥,٥٤٦,٤٥٩
سود و زیان سال ١٣٨٤ ١٣٨٤/١٢/٢٩
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,٦٤٩,٢٨٤,٠٠٩,٧١٠
٢-سایر درآمدها ٢,٤٤٥,٨٨٧,٢٢٤
جمع در آمدهای مشاع ١,٦٥١,٧٢٩,٨٩٦,٩٣٤
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران -١١٧,٩٥٧,٦٥٦,٧٠٣
کسری پرداختی به سپرده گذاران ٠
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران -١١٧,٩٥٧,٦٥٦,٧٠٣
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ١,٥٣٣,٧٧٢,٢٤٠,٢٣١
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٤٨٩,٧٦١,٩٩٤,٣٦٤
٢-کارمزد دریافتی ١٣٨,٠٤٢,٣٩٠,٩٥٣
٣-سایر درآمدها ١٣٥,٢٦٥,٨٦٨,٢٠٧
جمع درآمد غیر مشاع ٧٦٣,٠٧٠,٢٥٣,٥٢٤
جمع درآمد بانک ٢,٢٩٦,٨٤٢,٤٩٣,٧٥٥
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٢٦٩,٧٠٦,٩٧٤,٢١٤
٢-کارمزد پرداختی ٣,٧٨٤,٤١٦,٩٨٩
٣-هزینه کل ٨٤٩,٨٥٤,٢٠١,٣٨٠
٤- سایر هزینه ها ١٣٥,٩٦٥,٢٩٦,١٢٠
جمع هزینه ها ١,٢٥٩,٣١٠,٨٨٨,٧٠٣
سود قبل از کسر مالیات ١,٠٣٧,٥٣١,٦٠٥,٠٥٢
کسر میشود : مالیات ٠
کسر می شود : سود دولت مندرج در بودجه -٤١٥,٠١٢,٦٤٢,٠٢١
سود خالص ٦٢٢,٥١٨,٩٦٣,٠٣١