صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٨٥
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٨٥/١٢/٢٩ بدهی ها ١٣٨٥/١٢/٢٩
نقد ٢٠,٣٠٤ بدهی به بانک مرکزی ١,٢٤٠,٨٨٩
مطالبات از بانک مرکزی ٤٥٥,٤٥٥ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٣٢٣,٥٤٣
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ٣,٦٥٧,٣٤٢ سپرده های دیداری ٤,٥٧٤,٩٤٨
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٦٤٨,١٥٨ سپرده های پس انداز و مشابه ١٩,٧٨١
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ٢٠,٩٥٣,٣٣٨ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ١,٧٤٠,١٨٧
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه - سایر سپرده ها ٦,٣٤٨,٦٤٠
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٢,٤٣٢,١٢١ ذخایر و سایر بدهیها ٩,٨٤٨,٠٥٦
داراییهای ثابت ١,٠٩٧,٨٥٩ اقلام در راه ٧,٤٤٨
سایر دارایی ها ٥,٧٨٠,٦٤٢ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ٠ سرمایه ٥,٦٧٢,٤٧٢
اندوخته ها ٢,٩٩٨,٩٤٨
مانده سود (زیان) انباشته ٢,٢٧٠,٣٠٧
جمع داراییها ٣٥,٠٤٥,٢١٩ جمع بدهیها ٣٥,٠٤٥,٢١٩
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٩,١٢٦,٣٩٩ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٩,١٢٦,٣٩٩
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٢,٣٤٧,٨٨٩ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٢,٣٤٧,٨٨٩
طرف سایر تعهدات ١,٤١٨,٤٦٥ سایر تعهدات ١,٤١٨,٤٦٥
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٤,٨١٧,٦٢٥ طرفوجوه اداره شده ومواردمشابه ٤,٨١٧,٦٢٥
حسابهای انتظامی ٥٨,٧٨٤,٠٥٩ طرف حسابهای انتظامی ٥٨,٧٨٤,٠٥٩
سود و زیان سال ١٣٨٥ ١٣٨٥/١٢/٢٩
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,٢٥٤,٥١٤
٢-سایر درآمدها ٣,٦١٥
جمع در آمدهای مشاع ١,٢٥٨,١٢٩
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٢٣٩,٦١٢)
کسری پرداختی به سپرده گذاران ٠
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران (٢٣٩,٦١٢)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ١,٠١٨,٥١٧
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٦٤٠,٣١٦
٢-کارمزد دریافتی ١٤٢,١٣٨
٣-سایر درآمدها ٣٤٠,٩٤٣
جمع درآمد غیر مشاع ١,١٢٣,٣٩٧
جمع درآمد بانک ٢,١٤١,٩١٤
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٣٢٨,٨٨٦
٢-کارمزد پرداختی ٤٤,٦٤٦
٣-هزینه کل ٦٨٧,٠٤٥
٤- سایر هزینه ها ٣٠٠,٥٠٤
جمع هزینه ها ١,٣٦١,٠٨١
سود قبل از کسر مالیات ٧٨٠,٨٣٣
کسر میشود : مالیات (١٠٤,٩٥٢)
کسر می شود : سود دولت مندرج در بودجه (٣١٢,٣٣٣)
سود خالص ٣٦٣,٥٤٨