صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٨٦
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها 1386/12/29 بدهی ها 1386/12/29
نقد ٢٨,٠٣٧ بدهی به بانک مرکزی ١,٣٥١,٦٣٤
مطالبات از بانک مرکزی ٦,٥٥٧,٦٢٦ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ١,٦٦٦,٢٩٧
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ٣,٦٩٥,٩٤٥ سپرده های دیداری ٥,٣١١,٥٥٧
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٢٧٤,٨٨٤ سپرده های پس انداز و مشابه ٣٧٩,٢٦٧
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ٢٩,٢٤٨,٦٩٨ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٢,٥٠٤,٥٣٥
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه ١٢٥,٢٣٢ سایر سپرده ها ١,١٢٠,١٥٢
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٢,٧٤١,١٥٤ ذخایر و سایر بدهیها ١٠,٨٢٦,٢٥٣
داراییهای ثابت ١,٠٩٨,٠٩٧ اقلام در راه ١٢٨,٢٢٤
جمع بدهیها ٢٣,٢٨٧,٩١٩
سایر دارایی ها ٥,٢٠٠,٥٦٤ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ٠ سرمایه ٢٠,٧٢٢,٤٧٢
اندوخته قانونی ٨٩٦,١٥٦
سایر اندوختهها ١,٩٨٢,٨٠٤
مانده سود (زیان) انباشته ٢,٠٨٠,٨٨٦
جمع حقوق صاحبان سهام ٢٥,٦٨٢,٣١٨
جمع داراییها ٤٨,٩٧٠,٢٣٧ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ٤٨,٩٧٠,٢٣٧
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ١٦,٠٩١,٤٢٨ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ١٦,٠٩١,٤٢٨
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٣٨٩,٣٢١ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٣٨٩,٣٢١
طرف سایر تعهدات ١٨,٠٣٨,٩١٠ سایر تعهدات ١٨,٠٣٨,٩١٠
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٤,٦١٧,٥٧٨ طرف وجوه اداره شده ومواردمشابه ٤,٦١٧,٥٧٨
حسابهای انتظامی ٨٧,٤٩٦,٦٤٩ طرف حسابهای انتظامی ٨٧,٤٩٦,٦٤٩
سود و زیان سال ١٣٨٦ 1386/12/29
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,٣٢٨,٧٣٧
٢-سایر درآمدها ٤,٨٥٤
جمع در آمدهای مشاع ١,٣٣٣,٥٩١
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٣٢٠,٢٦٢)
کسری پرداختی به سپرده گذاران ٠
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران (٣٢٠,٢٦٢)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ١,٠١٣,٣٢٩
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٦٥٣,٥٧٦
٢-کارمزد دریافتی ٢١٣,٢٩٦
٣-سایر درآمدها ٢,١٠١
جمع درآمد غیر مشاع ٨٦٨,٩٧٢
جمع درآمد بانک ١,٨٨٢,٣٠٢
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ١٥٢,٦١١
٢-کارمزد پرداختی ١٧,٩٦٣
٣-هزینه کل ١,٠٤٧,١٤٥
٤- سایر هزینه ها ٠
جمع هزینه ها ١,٢١٧,٧١٨
سود قبل از کسر مالیات ٦٦٤,٥٨٣
کسر میشود : مالیات (١٠٤,٩٥٢)
کسر می شود : سود دولت مندرج در بودجه (٣٧٢,٤٤٧)
سود خالص ٢٩٢,١٣٦