صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٨٧
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٨٧/١٢/٣٠ بدهی ها ١٣٨٧/١٢/٣٠
نقد ٢١٥,٤٩٦ بدهی به بانک مرکزی ٣,٦٠٠,٦٧٠
مطالبات از بانک مرکزی ١,٢٠٧,١١٨ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٢,١٦٦,٩٥٤
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ١,٩٠٠,٢٠٢ سپرده های دیداری ٥,٧٢٣,٠٦١
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٣,٧٠٧,٩٩٢ سپرده های پس انداز و مشابه ٧٨٨,٥٠٥
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ٣٦,٧٢٨,٢١١ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٢,١٣٤,٧٤٣
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه ٤١,٠٨٥ سایر سپرده ها ١,٠٣٢,٥٠٩
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٢,٦٦٦,٨٧٤ ذخایر و سایر بدهیها ١٣,٠٩٢,٩٤٨
داراییهای ثابت ١,١٢٧,٥٦٥ اقلام در راه ٠
جمع بدهیها ٢٨,٥٣٩,٣٩١
سایر دارایی ها ٥,٨٤٥,٣٨٦ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ١٤١,٣٨٤ سرمایه ٢٠,٧٢٢,٤٧٢
اندوخته قانونی ١,٠٣٨,٢٨٥
سایر اندوختهها ١,١٤٥,٨٢٤
مانده سود (زیان) انباشته ٢,١٣٥,٣٤١
جمع حقوق صاحبان سهام ٢٥,٠٤١,٩٢٢
جمع داراییها ٥٣,٥٨١,٣١٢ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ٥٣,٥٨١,٣١٢
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ١٨,٢٠٩,٦٢٠ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ١٨,٢٠٩,٦٢٠
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٠٢٤,٠٠٢ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٠٢٤,٠٠٢
طرف سایر تعهدات ٢٠,٨٤٠,٣٦٨ سایر تعهدات ٢٠,٨٤٠,٣٦٨
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٥,١٤٥,٢٧١ طرفوجوه اداره شده ومواردمشابه ٥,١٤٥,٢٧١
حسابهای انتظامی ١١٠,١٦٣,١٧٠ طرف حسابهای انتظامی ١١٠,١٦٣,١٧٠
سود و زیان سال ١٣٨٧ ١٣٨٧/١٢/٣٠
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,٦٦٦,٢٢٣
٢-سایر درآمدها ٦,٤٦٨
جمع در آمدهای مشاع ١,٦٧٢,٦٩١
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٢٩٥,٧٧٧)
کسری پرداختی به سپرده گذاران ٠
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران (٢٩٥,٧٧٧)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ١,٣٧٦,٩١٤
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,٣٢١,٩٢٩
٢-کارمزد دریافتی ١٣٩,٠٥٧
٣-سایر درآمدها ٤٧,٤٩٢
جمع درآمد غیر مشاع ١,٥٠٨,٤٧٨
جمع درآمد بانک ٢,٨٨٥,٣٩٢
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ١٤٣,٢٧٣
٢-کارمزد پرداختی ٤,٤٢٢
٣-هزینه کل ١,٧٩٠,١٦٦
٤- سایر هزینه ها ٠
جمع هزینه ها ١,٩٣٧,٨٦١
سود قبل از کسر مالیات ٩٤٧,٥٣١
کسر میشود : مالیات (١٦٦,٤٣٦)
سود خالص ٧٨١,٠٩٥