صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٨٨
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٨٨/١٢/٣٠ بدهی ها ١٣٨٨/١٢/٣٠
نقد ١٥٧,٢٣٠ بدهی به بانک مرکزی ٢٦,١٦٤,٧٢١
مطالبات از بانک مرکزی ١٣,٠٧٢,١٥١ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٣,٩٧٠,٧٧٩
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ١,٦٣٤,٤٤٠ سپرده های دیداری ٤,٦٥٦,١٧٤
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٣,٦٣٤,٦٠٣ سپرده های پس انداز و مشابه ٤٥٢,٦٢٤
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ٥٢,٩٧٠,٩٦١ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٣,٥٢٧,٠٥٣
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه ٢٣,٦٩٠ سایر سپرده ها ١,٧٢٢,٥٥٩
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٢,٩٢٨,٤٤٣ ذخایر و سایر بدهیها ١٦,٥٢٥,٢٦٢
داراییهای ثابت ١,١٤٣,٦٣٨ اقلام در راه ٠
جمع بدهیها ٥٧,٠١٩,١٧٤
سایر دارایی ها ٦,٩٥٤,٧٨٠ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ٢٥٢,٠٩٦ سرمایه ٢٠,٧٢٢,٤٧٢
اندوخته قانونی ١,١٦٤,٩٨٧
سایر اندوختهها ١,٨٥٨,١٦٣
مانده سود (زیان) انباشته ٢,٠٠٧,٢٣٧
جمع حقوق صاحبان سهام ٢٥,٧٥٢,٨٥٨
جمع داراییها ٨٢,٧٧٢,٠٣٢ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ٨٢,٧٧٢,٠٣٢
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢٤,٣٢٤,٠٦٠ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢٤,٣٢٤,٠٥٦
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٠٥٠,٣٧٥ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٠٥٠,٣٧٥
طرف سایر تعهدات ٢١,٤٠٠,٧٢٦ سایر تعهدات ٢١,٤٠٠,٧٢٦
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٦,٠٦٦,١٠٦ طرفوجوه اداره شده ومواردمشابه ٦,٠٦٦,١٠٦
حسابهای انتظامی ١٣١,٨٩٦,٦٨٤ طرف حسابهای انتظامی ١٣١,٨٩٦,٦٨٤
سود و زیان سال ١٣٨٨ ١٣٨٨/١٢/٣٠
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١ -سود و وجه التزام دریافتی ٢,٦٢٧,٦٣١
٢-سایر درآمدها ٦,٦٨٠
جمع در آمدهای مشاع ٢,٦٣٤,٣١١
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٥٩٦,٤٠٣)
کسری پرداختی به سپرده گذاران ٠
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران (٥٩٦,٤٠٣)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ٢,٠٣٧,٩٠٨
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٦٧١,٧٧٣
٢-کارمزد دریافتی ٢٣٣,٠٧٤
٣-سایر درآمدها ٢١,٦٩٦
جمع درآمد غیر مشاع ٩٢٦,٥٤٣
جمع درآمد بانک ٢,٩٦٤,٤٥٠
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٧٤٧,٤٢٨
٢-کارمزد پرداختی ٧,٧٢٣
٣-هزینه کل ١,٣٦٤,٦٢٤
٤- سایر هزینه ها ٠
جمع هزینه ها ٢,١١٩,٧٧٦
سود قبل از کسر مالیات ٨٤٤,٦٧٥
کسر میشود : مالیات (٣٥٠,٦٩١)
سود خالص ٤٩٣,٩٨٣