صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٨٩
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٨٩/١٢/٢٩ بدهی ها ١٣٨٩/١٢/٢٩
نقد ٢٢٤,٧٠٥,٣٣٦,١٩١ بدهی به بانک مرکزی ٣٠,٠٢٦,٦٨٨,٢٢٧,٤٥١
مطالبات از بانک مرکزی ٢,٢٩٣,٥٣٧,١٩٩,٩٨٤ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٣,٦٨٨,٧٢٤,٣٣١,٧٦٦
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ٦,١٨٤,٤٦٠,٧٧٠,٠٩٩ سپرده های دیداری ١٢,٨٣٥,٩٣٨,٩٢٨,٣٠٦
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٢٨٢,٩٥٩,٦٣٢,٨١٤ سپرده های پس انداز و مشابه ١,٤٦٨,١٧٦,٨٥٥,٢٦٦
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ٧٢,٩٤٢,٩٠٧,٥٦٢,٤٩٢ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٢,٧٤٢,٠٢١,٨٤٣,٠٢١
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه ١٥,٧٧٧,٠٠٠,٠٠٠ سایر سپرده ها ٢,٣٢٠,٠٩٧,٧٦٦,٥٤١
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٢,٩٧٤,١٨٩,٠٥٥,٥٤٥ ذخایر و سایر بدهیها ١٧,٦٩٠,١٠٦,٢٣٢,٠٤٢
داراییهای ثابت ٨٨٢,٦٤٥,١٣٥,٠٥٤ اقلام در راه ٠
جمع بدهیها ٧٠,٧٧١,٧٥٤,١٨٤,٣٩٣
سایر دارایی ها ١١,٢٧٧,٩٧٧,٦٦٧,٤٠٥ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ١٠٥,١٤٩,٠٦٦,٨٨٤ سرمایه ٢٠,٧٢٢,٤٧١,٦٧٢,٤٤٣
اندوخته قانونی ١,٢٩١,٢٥٣,٣٣٥,٢٣١
سایر اندوخته ها ١,٩١١,٨٢٠,٧٦٦,١٣١
مانده سود (زیان) انباشته ٢,٤٨٧,٠٠٨,٤٦٨,٢٧٠
جمع حقوق صاحبان سهام ٢٦,٤١٢,٥٥٤,٢٤٢,٠٧٥
جمع داراییها ٩٧,١٨٤,٣٠٨,٤٢٦,٤٦٨ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ٩٧,١٨٤,٣٠٨,٤٢٦,٤٦٨
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢٧,٣٦٢,٠٧٦,٤٥٥,١٦٩ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢٧,٣٦٢,٠٧٦,٤٥٥,١٦٩
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٤,٢٣٠,٠٣٠,٨٦١,٣١١ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٤,٢٣٠,٠٣٠,٨٦١,٣١١
طرف سایر تعهدات ٢٦,٧٤٣,٧٦٤,٣٠٦,٢٧٥ سایر تعهدات ٢٦,٧٤٣,٧٦٤,٣٠٦,٢٧٥
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٦,٤١٤,٧٢١,٥٦٦,٠٨٢ طرف وجوه اداره شده ومواردمشابه ٦,٤١٤,٧٢١,٥٦٦,٠٨٢
حسابهای انتظامی ١٦١,٩٧٤,٣٧١,٨٩٦,٩٥٨ طرف حسابهای انتظامی ١٦١,٩٧٤,٣٧١,٨٩٦,٩٥٨
سود و زیان سال ١٣٨٩ ١٣٨٩/١٢/٢٩
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٤,٠٥٠,٥٨١,٠٤٢,١١٥
٢-سایر درآمدها ٦,٦٤٦,٩٤٤,٤٣٠
جمع در آمدهای مشاع ٤,٠٥٧,٢٢٧,٩٨٦,٥٤٥
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٤٠٢,٩١٥,٩٨٨,١٤٦)
کسری پرداختی به سپرده گذاران ٠
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران (٤٠٢,٩١٥,٩٨٨,١٤٦)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ٣,٦٥٤,٣١١,٩٩٨,٣٩٩
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,٢١٢,٨٤٤,٧٨٠,١٥٠
٢-کارمزد دریافتی ٢٧٠,١٢٢,٦٤٠,٥٠٣
٣-سایر درآمدها ٧٤,٤٣٣,٥١٣,٥١١
جمع درآمد غیر مشاع ١,٥٥٧,٤٠٠,٩٣٤,١٦٤
جمع درآمد بانک ٥,٢١١,٧١٢,٩٣٢,٥٦٣
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ١,٨٦٠,٠٩٠,٢٨٩,٩٥٤
٢-کارمزد پرداختی ١٢,٤٨١,١٩٤,٢٩٤
٣-هزینه کل ٢,٤٩٧,٣٦٢,٩١٧,٨٠٢
٤- سایر هزینه ها ٠
جمع هزینه ها ٤,٣٦٩,٩٣٤,٤٠٢,٠٥٠
سود قبل از کسر مالیات ٨٤١,٧٧٨,٥٣٠,٥١٣
کسر میشود : مالیات (٢٤٠,٠٦٤,٣٠٨,٤٨٦)
سود خالص ٦٠١,٧١٤,٢٢٢,٠٢٧