صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٩٠
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٩٠/١٢/٢٩ بدهی ها ١٣٩٠/١٢/٢٩
نقد ٢٦٥,٤٦٦ بدهی به بانک مرکزی ٣٦,٢٩٢,١٨٥
مطالبات از بانک مرکزی ٢,٠٠٤,٥٠٥ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٦,٧٩٧,٦٤٦
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ٥,٢١٤,٢٥٧ سپرده های دیداری ١٢,٦٤٦,٠٨٣
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ٢,٥٩٥,٤٧١ سپرده های پس انداز و مشابه ١,٨٢٥,٦٣٩
تسهیلاتاعطایی ومطالباتازبخش غیردولتی ٨٧,٥٨٦,٨٨٢ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٢,٠٢٩,٦٣٠
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه ٤١,٦٩٢ سایر سپرده ها ٢,٢٨٣,١٦٨
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٣,٢٢٨,١٧٦ ذخایر و سایر بدهیها ٢٨,٦٤٢,٨٤٠
داراییهای ثابت ٨٣٧,٥٦٥ اقلام در راه ٠
جمع بدهیها ٩٠,٥١٧,١٩٠
سایر دارایی ها ١٤,٦٣٧,٠٣٧ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ٣٦٨,١٨٩ سرمایه ٢٠,٧٢٢,٤٧٢
اندوخته قانونی ١,٣٩٦,٧٠٠
سایر اندوختهها ٢,٣٥٢,٣٢٩
مانده سود (زیان) انباشته ١,٧٩٠,٥٥٠
جمع حقوق صاحبان سهام ٢٦,٢٦٢,٠٥٠
جمع داراییها ١١٦,٧٧٩,٢٤٠ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ١١٦,٧٧٩,٢٤٠
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢٤,٧٥٢,٠٤٢ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٢٤,٧٥٢,٠٤٢
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٦٠٧,٦١٧ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٦٠٧,٦١٧
طرف سایر تعهدات ٢٤,٨٥٤,٦٨٨ سایر تعهدات ٢٤,٨٥٤,٦٨٨
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٦,٢٦٧,٣٩١ طرفوجوه اداره شده ومواردمشابه ٦,٢٦٧,٣٩١
حسابهای انتظامی ١٩٦,٨١٣,٠٨٣ طرف حسابهای انتظامی ١٩٦,٨١٣,٠٨٣
سود و زیان سال ١٣٩٠ ١٣٩٠/١٢/٢٩
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٥,٤٧٢,٨٦٢
٢-سایر درآمدها ٨,٠٣٣
جمع در آمدهای مشاع ٥,٤٨٠,٨٩٥
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٢٥٩,٤٨٥)
کسری پرداختی به سپرده گذاران ٠
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری ٠
خالص سهم سود سپرده گذاران (٢٥٩,٤٨٥)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ٥,٢٢١,٤٠٩
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,٣٥٤,٤٧٢
٢-کارمزد دریافتی ٢٤٢,٨٣٣
٣-سایر درآمدها ٩٨,٠٨٨
جمع درآمد غیر مشاع ١,٦٩٥,٣٩٣
جمع درآمد بانک ٦,٩١٦,٨٠٢
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٢,٥١٥,٥٥٥
٢-کارمزد پرداختی ٢٧,٩٤١
٣-هزینه کل ٣,٦٧٠,٣٣٠
٤- سایر هزینه ها ٠
جمع هزینه ها ٦,٢١٣,٨٢٧
سود قبل از کسر مالیات ٧٠٢,٩٧٦
کسر میشود : مالیات (٣٣٤,٨٩١)
سود خالص ٣٦٨,٠٨٤