صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٩١
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٩١/١٢/٣٠ بدهی ها ١٣٩١/١٢/٣٠
نقد ١٧٧,٨٠٢ بدهی به بانک مرکزی ٣٧,٥٣٦,٠٣٩
مطالبات از بانک مرکزی ٦,١٩١,٨٧٩ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٦,٦٧٩,٣٨٠
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ٧,٥٣٣,٦٨٢ سپرده های دیداری ٢٤,٥٢٥,٣٠٥
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ١,٨١٥,٨٦٦ سپرده های پس انداز و مشابه ١,٨٥٦,٠٦٩
تسهیلات اعطایی ومطالبات از بخش غیردولتی ٩٩,٢١٦,٠٩٤ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٦,٥٧٥,٣١٨
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه ٠ سایر سپرده ها ٤,٨٨٠,٦٩٦
سرمایه گذاریها و مشارکت ها ٣,٤٠٢,٣٨٣ ذخایر و سایر بدهیها ٣٥,٥٢٥,٨٤٠
داراییهای ثابت ٨١٠,١٨٦ اقلام در راه ٠
جمع بدهیها ١١٧,٥٧٨,٦٥٠
سایر دارایی ها ٢٥,٠٤٤,٦٣٨ حقوق صاحبان سهام :   -
اقلام در راه ٥٢١,٧٢٩ سرمایه ٢٠,٧٢٢,٤٧٢
اندوخته قانونی ١,٥٢٨,٨٤٨
سایر اندوخته ها ٣,١٦٣,١٨١
مانده سود (زیان) انباشته ١,١٧٢,١١١
جمع حقوق صاحبان سهام ٢٧,١٣٥,٦١٣
جمع داراییها ١٤٤,٧١٤,٢٦٤ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ١٤٤,٧١٤,٢٦٤
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٣١,٢٦٨,٢٦٣ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ٣١,٢٦٨,٢٦٣
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٨٢٠,٠٦٦ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٣,٨٢٠,٠٦٦
طرف سایر تعهدات ٢٩,٧٠٩,٢٠٩ سایر تعهدات ٢٩,٧٠٩,٢٠٩
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٦,٨١٦,٦٨٩ طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه ٦,٨١٦,٦٨٩
حسابهای انتظامی ٣٦,٩٨٥,٤٦٨ طرف حسابهای انتظامی ٣٦,٩٨٥,٤٦٨
سود و زیان سال ١٣٩١ ١٣٩١/١٢/٣٠
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٦,٥٣٠,٠٧٢
٢-سایر درآمدها ٣٦,٥٦٢
جمع در آمدهای مشاع ٦,٥٦٦,٦٣٥
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٣١٥,٨٢٠)
کسری پرداختی به سپرده گذاران (٦,٤٩٥)
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری (٢٨,٩٢١)
خالص سهم سود سپرده گذاران (٣٥١,٢٣٧)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ٦,٢١٥,٣٩٧
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ١,٢٥١,٥١٧
٢-کارمزد دریافتی ٢٤٦,٣٢٤
٣-سایر درآمدها ٥٨,١٨٥
جمع درآمد غیر مشاع ١,٥٥٦,٠٢٨
جمع درآمد بانک ٧,٧٧١,٤٢٥
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٢,٧٦٧,٢٨٤
٢-کارمزد پرداختی ٢٧,٧٨٨
٣-هزینه کل ٤,٠٩٥,٣٥٦
٤- سایر هزینه ها ٠
جمع هزینه ها ٦,٨٩٠,٤٣٠
سود قبل از کسر مالیات ٨٨٠,٩٩٥
کسر میشود : مالیات (٤٠٢,٦٦٤)
سود خالص ٤٧٨,٣٣١