صورتهای مالی
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بانک در سال ١٣٩٢
  • تراز نامه
  • سود و زیان
دارائی ها ١٣٩٢/١٢/٢٩ بدهی ها ١٣٩٢/١٢/٢٩
نقد ٢٧٨,٠٦١,٣٨٦,٤٣٠ بدهی به بانک مرکزی ٥٩,١٨٥,٠٩١,٦٧٨,٢٣٨
مطالبات از بانک مرکزی ٥,٧٨٠,٦٢٤,٦١٤,١٢١ بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ٩,٤٧٢,٢٠٠,٧٢٥,٥٤٣
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ١٤,٧٢٩,٢١٤,٤٦٧,٣١٣ سپرده های دیداری ٢٧,٢٠٥,٤٩٥,٨٥٨,٦٢٠
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی ١,٦٧٦,٩١٦,٣٤٥,٧٥٢ سپرده های پس انداز و مشابه ١,٢٧٠,٨٨١,٨٧٣,٥٥٧
تسهیلات اعطایی ومطالبات از بخش غیردولتی ١٩٤,٤٣٨,٦٢٥,٨٢٠,٧٩٥ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ٢١,٦١٨,٦٥٩,٤٢٨,٣٥٩
سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها ٣,٣٩٨,٣٣٨,١٩٤,٢٧٢ سایر سپرده ها ٣,٦٦١,٨٣٠,٥٧٦,٤٠٥
دارایی‌های ثابت مشهود ٩٦٥,٦٠٥,١٥٥,٣١٨ ذخایر و سایر بدهیها ٧٧,١٧٢,٤٩٣,٤٤٩,٧٨٤
سایر دارایی‌ها ٦,٦٠٩,١٤٠,٦١١,٨٢٣
اقلام در راه ٤٣١,٨٢٢,٢٦٠,٥٠٤
جمع بدهیها ١٩٩,٥٨٦,٦٥٣,٥٩٠,٥٠٦
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ٢٠,٧٢٢,٤٧١,٦٧٢,٤٤٣
اندوخته قانونی ١,٧٩٢,٢٨٠,٣٥٠,٠٥٥
سایر اندوخته ها ٥,٩٩٩,٤٥١,٠٨٨,٣١٩
مانده سود (زیان) انباشته ٢٠٧,٤٩٢,١٥٥,٠٠٥
جمع حقوق صاحبان سهام ٢٨,٧٢١,٦٩٥,٢٦٥,٨٢٢
جمع داراییها ٢٢٨,٣٠٨,٣٤٨,٨٥٦,٣٢٨ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ٢٢٨,٣٠٨,٣٤٨,٨٥٦,٣٢٨
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ١٠٣,٢٥٨,٥٠٤,٥٨٨,٤٦٣ تعهدات بابت اعتبارات اسنادی ١٠٣,٢٥٨,٥٠٤,٥٨٨,٤٦٣
طرف تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٧,٠٩٤,١٩١,٤٣٣,٤٣٣ تعهدات بابت ضمانت نامه ها ٧,٠٩٤,١٩١,٤٣٣,٤٣٣
طرف سایر تعهدات ٨٢,٥٨٠,٨٩٨,٠١٤,٤٩٠ سایر تعهدات ٨٢,٥٨٠,٨٩٨,٠١٤,٤٩٠
وجوه اداره شده و موارد مشابه ٧,٥٣٨,٦٦٩,٩٠٣,٥٦٣ طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه ٧,٥٣٨,٦٦٩,٩٠٣,٥٦٣
سود و زیان سال ١٣٩٢ ١٣٩٢/١٢/٢٩
الف - درآمد بانک از فعالیتهای مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٩,١٣٦,٥٠٩,٠٢٩,٢٥٥
٢-سایر درآمدها ٨٢,٤٣٧,٨٧٠,٥٢٢
جمع در آمدهای مشاع ٩,٢١٨,٩٤٦,٨٩٩,٧٧٧
کسر می شود:
علی الحساب پرداختی بابت سود سپرده گذاران (٨٨٥,٢٩٩,٦٢٦,٨٤٤)
کسری پرداختی به سپرده گذاران (١١,١٣٢,٥٣٢,٠١٧)
حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری (٦٨,٨٥٠,٤٠٥,٣٨١)
خالص سهم سود سپرده گذاران (٩٦٥,٢٨٢,٥٦٤,٢٤٢)
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله ٨,٢٥٣,٦٦٤,٣٣٥,٥٣٥
ب - درآمدهای غیر مشاع :
١-سود و وجه التزام دریافتی ٣,٨٠٢,٧٤٩,٦٨٣,٤٣٠
٢-کارمزد دریافتی ١,٠٣٢,٦٣٢,٥٦٧,٦٠٠
٣-سایر درآمدها ٢٥,٦٢٤,٣٩٦,٣٣٦
جمع درآمد غیر مشاع ٤,٨٦١,٠٠٦,٦٤٧,٣٦٦
جمع درآمد بانک ١٣,١١٤,٦٧٠,٩٨٢,٩٠١
ج - هزینه ها :
١-سود پرداختی (به استثنای سود سپرده گذاران) ٤,٧٤٣,٨٢٥,٢٧٧,٢١٢
٢-کارمزد پرداختی ٢٢,٢٦٥,٣١٤,٠٦٢
٣-هزینه کل ٦,٥٩٢,٣٧١,٢٨١,٤١٨
٤- سایر هزینه ها -
جمع هزینه ها ١١,٣٥٨,٤٦١,٨٧٢,٦٩٢
سود قبل از کسر مالیات ١,٧٥٦,٢٠٩,١١٠,٢٠٩
کسر میشود : مالیات (٦٣٧,٩٢١,٥٧٣,٣٩٢)
سود خالص ١,١١٨,٢٨٧,٥٣٦,٨١٧