.

رسانه
اطلاعیه دریافت تسهیلات ارزی
بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی می‌رساند، بر اساس نامه واصله از صندوق مذكور حداكثر مهلت انعقاد قرارداد و گشایش اعتبار اسنادی برای طرحهایی كه دارای مسدودی از بانك مركزی ج.ا.ا می باشند به ترتیب پایان آذر و بهمن ماه سال‌جاری تعیین گردیده است.
بدیهی است تبعات عدم اقدام مقتضی طی مهلت مقرر با عنایت به مكاتبات قبلی انجام شده این بانك با طرحهای مشمول، رأساً بر عهده متقاضیان محترم خواهد بود.
در ضمن امر یاد شده مربوط به طرح‌های موضوع قراردادهای اخیر این بانك با صندوق توسعة ملی نخواهد بود.
تاریخ انتشار: ٠٤ / ٠٩ / ٩٣

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.