.

رسانه
ارائه خدمتی جدید در بانک صنعت و معدن
هموطنان عزيز با استفاده از اين خدمت مي توانند با وارد نمودن شماره حساب هاي بانك صنعت و معدن ، شماره شباي مربوطه را جهت انتقال وجه از طريق پايا و ساتنا دريافت نمايند.
پيش از اين اعلام شماره كارت هاي مشتري در بانك صنعت و معدن و همچنين امكان مسدود نمودن كارت با استفاده از رمز اول يا دوم بر روي تلفنبانك صنعت ومعدن راه اندازي شده بود .
يادآور مي شود شبا عبارت است از شناسه حساب بانكي ايران كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تسهيل و استاندارد سازي مبادلات بين بانكي ايجاد شده است .
تاریخ انتشار: ٠٦ / ١٢ / ٩٢

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.