.

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی
تاریخ تاسیس ١٣٦٣/٠٢/١٠
موضوع فعالیت این شرکت در اردیبهشت ماه ١٣٦٣ در تهران به ثبت رسیده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣٧٠/٠٢/٣١ مرکز آن به اصفهان تغییر و در اداره ثبت اصفهان به ثبت رسیده است. شرکت صنایع شیمیایی ایران در تاریخ ١٣٧٥/١٢/١٢ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
این شرکت در ابتدا فعالیت خود را برای تولید ٥٠ هزار تن الکیل بنزین خطی و ٤٦ هزار تن نرمال پارافین در شهرستان اصفهان آغاز نموده و در سال ١٣٨٢ با اجرای طرح توسعه ظرفیت تولید الکیل بنزین خطی در این شرکت به ٧٥ هزار تن و نرمال پارافین به ١٤٠ هزارتن در سال بالغ گردیده است.
سرمایه 4,629 میلیارد ریال
آدرس خیابان آفریقا، خیابان شهید سعیدی -شماره ١٦
تلفن 22053418
نمابر ٢٢٠٥٩٨٦٨
تارنما www.iciiclab.com
پست الکترونیکی info@iciiclab.com

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.