.
نام سمت تلفن
عباداحمدیرییس اداره دعاوی و مشاوره حقوقی27872142
الهام اخلاقی مطلق‌ رییس اداره امورمجامع و شرکتها‌ ٢٢٠٢٩٨٠٩
شهرام ارباب معروف‌رییس اداره فناوري هاي نوين بانكی٢٧٨٧١١٠٦
مریم اسلمیرییس اداره منابع انسانی٢٧٨٧2333
علی امیریرییس اداره اجرائیات و امور ثبتی27874131
امین ایمانی کمالیرییس اداره سازمان و بهبود روشها27871070
رضا باباییرییس اداره خدمات و تداركات27873054
علی پهلوانیرییس اداره 4 نظارت بر طرح ها‌27672262
علیرضاحاجی پور ساردوئی‌معاون مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات٢٧٨٧١١٤٢
علی حسامیرییس اداره پايش و ارزيابي عملكرد شعب27872062
حسين حيدری ایرنجیرییس اداره 3 نظارت بر طرح ها27872163
علی دهقانیرییس اداره 1 وصول مطالبات٢٧٨٧٣٠٤٧
علیرضارهبریرییس اداره دبیرخانه مرکزی‌ ٢٧٨٧٢١٠٨
رضازارع بناد کوکی‌رییس اداره ٣ وصول مطالبات٢٧٨٧٢١٦٩
محمدسعیدیرییس اداره 2 وصول مطالبات٢٧٨٧1043
حسین سعیدی نیا‌رییس اداره قراردادها٢٧٨٧٢١٤٢
بهادرشاه منصوریرئیس اداره تحقیقات،برنامه ریزی و بودجه27871331
محمدمهدی شریف طبعمعاون امور مشتریان26203148
شهرام شهرامیرییس اداره آمار و اطلاعات‌ ٢٧٨٧١٠٥٥
علی شیردادرییس اداره حفاظت اسناد و اطلاعات رایانه ای27782012
بابک شیرین سخن‌رییس اداره خزانه داری٢٧٨٧3087
سيد مهدی صدریرییس اداره بازاریابی و بانكداری شركتی27874199
محسن صلواتیمعاون مدیریت حسابرسی داخلی27872031
مریم پریساعرفاتی‌رییس اداره توسعه سامانه ها٢٧٨٧١١٠٨
ویداعظیمیرییس اداره تجهیز و ساماندهی منابع ٢٢٠٢٩٦٣٢
سید رضا عمادیرییس اداره هماهنگی و امور اجرایی شعب27874044
حمیدغفاریرییس اداره حفاظت فيزيكی و ايمنی٢٦٢٠٣١٢٢
مریم فرخیانرییس اداره ٢ ارزیابی طرحها ٢٧٨٧٣١٢٤
مریم فضلی نژادرییس اداره 1 نظارت بر طرح ها27872088
امید کاملیرییس اداره ٢ نظارت بر طرحها‌ 27872039
محمدعلی کشاورز فیض آبادی ‌رییس اداره حسابگری و گزارش هاي مالي٢٧٨٧٣٠٨٩
علی محمد زاهدی‌رییس اداره ارزیابی اعتباری٢٧٨٧٤١٠٢
امیدمحمدرحیم نیا‌معاون مدیریت ریسک٢٧٨٧١٠٩٤
فریبا محمدعلی پوریزدی‌رییس اداره آموزش‌٢٧٨٧٢٢٢٤
هادی مسگریرییس اداره حسابداری تسهیلات27873257
سید جوادموسویرییس اداره حسابداري عمومي27874023
نادرمیرزاخانیرییس اداره بین الملل‌٢٢٠١٢٩٨٠
جواد ميرزائيانرییس اداره اموال و املاك و مهندسي ساختمان27872277
لیلامیلانلومعاون مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم27871059
حسین‌ نباتی یزدی زاده‌‌رییس اداره زیرساخت فاوا ٢٧٨٧١١٤٠
علی نیاکان لاهیجی‌رییس اداره ارزیابی اقتصادی‌ ٢٧٨٧٣١٠٨
شاه حسین هاشم وند شکرابرییس اداره 3 ارزیابی طرح ها27873111
محمدونکی فراهانی‌رییس اداره اداره حراست پرسنلی و امور شركت ها ٢٧٨٧٢٠١٥

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.