.
نام سمت تلفن
عباداحمدیرییس اداره دعاوی و مشاوره حقوقی27872142
الهام اخلاقی مطلق‌ رییس اداره امورمجامع و شرکتها‌ ٢٢٠٢٩٨٠٩
شهرام ارباب معروف‌رییس اداره فناوري هاي نوين بانكی٢٧٨٧١١٠٦
مریم اسلمیرییس اداره منابع انسانی٢٧٨٧2333
علی امیریرییس اداره اجرائیات و امور ثبتی27874131
امین ایمانی کمالیسرپرست اداره سازمان و بهبود روشها27871070
رضا باباییرییس اداره خدمات و تداركات27873054
علی پهلوانیرییس اداره 4 نظارت بر طرح ها‌27672262
علیرضاحاجی پور ساردوئی‌معاون مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات٢٧٨٧١١٤٢
علی حسامیرییس اداره پايش و ارزيابي عملكرد شعب27872062
حسين حيدری ایرنجیرییس اداره 3 نظارت بر طرح ها27872163
علی دهقانیرییس اداره 1 وصول مطالبات٢٧٨٧٣٠٤٧
علیرضارهبریرییس اداره دبیرخانه مرکزی‌ ٢٧٨٧٢١٠٨
رضازارع بناد کوکی‌رییس اداره ٣ وصول مطالبات٢٧٨٧٢١٦٩
محمدسعیدیرییس اداره 2 وصول مطالبات٢٧٨٧1043
حسین سعیدی نیا‌رییس اداره قراردادها٢٧٨٧٢١٤٢
بهادرشاه منصوریرئیس اداره تحقیقات،برنامه ریزی و بودجه27871331
محمدمهدی شریف طبعمعاون امور مشتریان26203148
شهرام شهرامیرییس اداره آمار و اطلاعات‌ ٢٧٨٧١٠٥٥
علی شیردادرییس اداره حفاظت اسناد و اطلاعات رایانه ای27782012
بابک شیرین سخن‌رییس اداره خزانه داری٢٧٨٧3087
سيد مهدی صدریرییس اداره بازاریابی و بانكداری شركتی27874199
محسن صلواتیمعاون مدیریت حسابرسی داخلی27872031
علی عباسیرییس اداره آموزش‌٢٧٨٧٢٠٢٠
مریم پریساعرفاتی‌رییس اداره توسعه سامانه ها٢٧٨٧١١٠٨
ویداعظیمیرییس اداره تجهیز و ساماندهی منابع ٢٢٠٢٩٦٣٢
سید رضا عمادیرییس اداره هماهنگی و امور اجرایی شعب27874044
حمیدغفاریرییس اداره حفاظت فيزيكی و ايمنی٢٦٢٠٣١٢٢
مریم فرخیانرییس اداره ٢ ارزیابی طرحها ٢٧٨٧٣١٢٤
مریم فضلی نژادرییس اداره 1 نظارت بر طرح ها27872088
امید کاملیرییس اداره ٢ نظارت بر طرحها‌ 27872039
محمدعلی کشاورز فیض آبادی ‌رییس اداره حسابگری و گزارش هاي مالي٢٧٨٧٣٠٨٩
علی محمد زاهدی‌رییس اداره ارزیابی اعتباری٢٧٨٧٤١٠٢
امیدمحمدرحیم نیا‌معاون مدیریت ریسک٢٧٨٧١٠٩٤
فریبا محمدعلی پوریزدی‌رییس اداره رفاه و سلامت کارکنان٢٧٨٧٢٢٢٤
سید جوادموسویرییس اداره حسابداري عمومي27874023
نادرمیرزاخانیرییس اداره بین الملل‌٢٢٠١٢٩٨٠
جواد ميرزائيانرییس اداره اموال و املاك و مهندسي ساختمان27872277
لیلامیلانلومعاون مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم27871059
حسین‌ نباتی یزدی زاده‌‌رییس اداره زیرساخت فاوا ٢٧٨٧١١٤٠
علی نیاکان لاهیجی‌رییس اداره ارزیابی اقتصادی‌ ٢٧٨٧٣١٠٨
شاه حسین هاشم وند شکرابرییس اداره 3 ارزیابی طرح ها27873111
محمدونکی فراهانی‌رییس اداره اداره حراست پرسنلی و امور شركت ها ٢٧٨٧٢٠١٥

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.