.
موضوع و ارکان بانک
ارکان بانک
طبق ماده (٨) اساسنامه بانک دارای ارکان زیر است:
مجمع عمومی
هیأت مدیره
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل،
بازرس (حسابرس) قانونی.
به موجب ماده (٩) اساسنامه، وزیر امور اقتصادی ودارایی ریاست مجمع عمومی بانک را بعهده دارند.

موضوع بانک طبق ماده (٥) اساسنامه به شرح زیر می باشد:
 1. بررسی و ارزیابی طرح های صنعتی، معدنی و خدماتی ذیربط برای اعطای تسهیلات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرای طرحهای یاد شده.
 2. تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد، توسعه، نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی، معدنی، فنآوریهای نوین و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات و انجام مشارکت.
 3. نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی و توسعه فرآیندهای حرفه ای.
 4. مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پول و سرمایه.
 5. مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز (از جمله تأسیس بانک صنایع کوچک).
 6. تأمین منابع مالی طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات، سرمایهگذاری و مشارکت حقوقی.
 7. اعطای تسهیلات و کمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک.
 8. تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی.
 9. تجهیز پساندازها و سپرده های مردم و ایجاد صندوقهای خاص سپردهگیری.
 10. به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعهای در راستای ارتقاء و بهبود سطح شاخصهای کلان اقتصادی کشور (سطح فنآوری, توسعه صادرات, افزایش سطح اشتغال, افزایش ارزش افزوده, بهسازی و ارتقای نظام مدیریت).
 11. تصدی عاملیت وجوه اداره شده و وجوه امانی و اعتبارات بخش صنعت و معدن و خدمات.
 12. به کارگیری شیوه های نوین واگذاری و مدیریت شرکتها.
 13. تأسیس شرکت های مادر, سرمایه گذاری و خدمات مدیریت و به کارگیری روشهای استیجاری و سایر روشها در واگذاری سهام با رعایت بند (الف) ماده (٥) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ١٣٧٩ ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط.
 14. قبول عاملیت ارائه خدمات بانکداری برای اشخاص ثالث.
 15.  انجام مطالعات لازم و تدوین گزارشهای ادواری برای ارزیابی سرمایه گذاریهای انجام شده.
مجمع عمومی
اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از:
 1. وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس مجمع )
 2. وزیر صنعت ،معدن وتجارت
 3. وزیر جهاد کشاورزی
 4. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
 5. معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری
 6. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.