.
نوار راهبري
اساسنامه بانک
با توجه به ماده پنج قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تکمیل وزارت صنایع و معادن که اشعار می دارد بانک صنعت و معدن با حفظ شخصیت حقوقی و مالی و ادرای به وزارت صنایع و معادن وابسته می شود. اساسنامه جدید آن در مورخه ١٣٨٠/١/٣٠ تصویب گردید.

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.